psk31

 1. KE8LVV
 2. KK5JY
 3. N4MU
 4. LITTLEBLKDOG
 5. KE8CTH
 6. K3KIC
 7. G3YWX
 8. KK5JY
 9. KD2NOM
 10. KC9OO
 11. KJ4YZI
 12. KJ4TLB
 13. KJ4YZI
 14. K7LOL
 15. VK6FLAB
 16. KJ4YZI
 17. KJ4YZI
 18. KJ4YZI
 19. NG9F
 20. OH8STN