ad: M2Ant-1

linux

 1. KN4MKB
 2. M0DDR
 3. W5OXL
 4. AJ6RE
 5. RC3C
 6. KB0ICT
 7. WN1U
 8. KC3PHM
 9. VE3GZB
 10. AB2T
 11. G4ABQ
 12. KG5EVY
 13. KX4OM
 14. KA9JLM
 15. W3DJS
 16. KE0KAI
 17. SV2EVS
 18. KD0KZE
 19. KX4O
 20. AB7RU