arrl

 1. K6DWI
 2. KC3PHM
 3. WB9QZB
 4. WD4ELG
 5. KB1THM
 6. K5ATA
 7. KA2RRK
 8. W0QGS
 9. WD0BCT
 10. K8ZT
 11. AA1EZ
 12. KC5HWB
 13. N1BCG
 14. K7VZ
 15. KG7LEA
 16. K8BZ
 17. EI8IC
 18. N6JJ
 19. N6JJ
 20. KC5HWB