arrl

 1. KC3PHM
 2. WB9QZB
 3. WD4ELG
 4. KB1THM
 5. K5ATA
 6. KA2RRK
 7. W0QGS
 8. WD0BCT
 9. K8ZT
 10. AA1EZ
 11. KC5HWB
 12. N1BCG
 13. K7VZ
 14. KG7LEA
 15. K8BZ
 16. EI8IC
 17. N6JJ
 18. N6JJ
 19. KC5HWB
 20. KC5HWB