antennas

 1. KC6ETE
 2. VK3YE
 3. MRCONGENIALITY
 4. VK7HH
 5. N5XO
 6. KC5TOD
 7. KC6ETE
 8. KD7LX
 9. K4OBL
 10. KB9WIS
 11. KK6USY
 12. G0KSC
 13. KC7BYP
 14. G4SEB
 15. AD6DM
 16. KD2CMJ
 17. 4S7AB
 18. VK7HH
 19. KS1G
 20. W5KUL