2 meter

 1. KN4UKR
 2. KN4UKR
 3. K5RWD
 4. WR2M
 5. N0GRV
 6. KG5VGM
 7. WB4KXS
 8. K5RWD
 9. W4WXL
 10. N7CPU
 11. K1ZYM
 12. W4RAV
 13. N8KQ
 14. KK4ICE
 15. N4LX
 16. KE0CPH
 17. K1ZYM
 18. K5ATG
 19. KC5DBH
 20. KT1R