kit

 1. W6DEN
 2. WB9VPG
 3. KO5V
 4. KO5V
 5. KO5V
 6. N5JLC
 7. KO5V
 8. VE3TMT
 9. KD2KUB
 10. WA6HXG
 11. KO5V
 12. KE9OL
 13. UB3ARM
 14. KO5V
 15. KO5V
 16. KO5V
 17. AB3RI
 18. AB3RI
 19. KO5V
 20. KS1G