drake

 1. WY4A
 2. K0PIR
 3. KG7NN
 4. W0FK
 5. KC4JVE
 6. KA7ZNC
 7. KC0LKV
 8. K5FRH
 9. W4FWP
 10. KC8EGV
 11. KC8EGV
 12. K9BPS
 13. KM3D
 14. WY4A
 15. N8PWM
 16. KO5V
 17. KO5V
 18. KO5V
 19. W0DW
 20. KO5V