technician

 1. KE0JVH
 2. VK3YE
 3. NW7US
 4. KW4EP
 5. W6AH
 6. W6AH
 7. NW7US
 8. VK3YE
 9. DIK909
 10. KA2VKY
 11. N5HZR
 12. K1RET