sdr

 1. KG7HVR
 2. NA5B
 3. DO1JML
 4. WB9QZB
 5. PY2RAF
 6. OK3RIC
 7. NA5B
 8. NW7US
 9. NW7US
 10. KI7HSB
 11. K5RWD
 12. M0AGP
 13. FZR650
 14. K5RWD
 15. IU8NQI
 16. KK4NSF
 17. KG7HVR
 18. W3DJS
 19. K5RWD
 20. NA5B