sdr

 1. NW7US
 2. AK4YA
 3. K5RWD
 4. 4X5RD
 5. VU2TVE
 6. VU2TVE
 7. W3DJS
 8. G4ABQ
 9. K3RW
 10. KA9Q
 11. IC8CYV
 12. KK4NSF
 13. KF7O
 14. WQ2H
 15. NA5B
 16. NA5B
 17. NA5B
 18. PY2RAF
 19. K3RW
 20. KE7IZL