radio

 1. W5CBF
 2. VK7HH
 3. VA3OA
 4. F4FPR
 5. KE8JIL
 6. W9ARO
 7. N8OBU
 8. AI4UE
 9. KM4OSK
 10. AI2P
 11. KN4BFO
 12. K1TOD
 13. W9ARO
 14. KM4UHS
 15. K7GAV
 16. KE5YF
 17. KE5YF
 18. WA7ARZ
 19. KE0CPH
 20. NB4V