radio

 1. KE7RUX
 2. KE7RUX
 3. KA2RRK
 4. KE7RUX
 5. KE7RUX
 6. KB1THM
 7. KB1THM
 8. KF7MXL
 9. N6JPA
 10. KB1HNZ
 11. N1BCG
 12. TA4MIA
 13. VK7HH
 14. VE7DXW
 15. VK7HH
 16. F4FPR
 17. KE8JIL
 18. KN4BFO
 19. K7GAV
 20. KE0CPH