pota

 1. K5ATA
 2. K5ATA
 3. KK6USY
 4. KG6NRV
 5. K5ATA
 6. VE3BXG
 7. KB9YOJ
 8. KK6USY
 9. KC2BNW
 10. W5JBL
 11. KC5HWB
 12. K5ATA
 13. K5ATA
 14. WB9VPG
 15. KC5HWB
 16. K5ATA
 17. KE5ES
 18. K5ATA
 19. N9AOT
 20. N1RBD