morse

 1. KY8D
 2. W0RIO
 3. G0LLX
 4. EW1AEI
 5. M0PTO
 6. KB1THM
 7. G0POT
 8. G7UQN
 9. WB9VPG
 10. UN6GMV
 11. N8YG
 12. KY8D
 13. KK5JY
 14. NT2X
 15. WB8SIW
 16. F4WBY
 17. N4MU
 18. G0GKH
 19. KA0HCP

ad: UR5CDX-1