ad: UR5CDX-1

lotw

  1. OE3GUA
  2. WA8KQF
  3. W1CFA
  4. 4L5A
  5. WB9VPG
  6. K0PIR
  7. SV2RMK