icom

 1. LY4Z
 2. KG7HVR
 3. VK7HH
 4. VK7HH
 5. K8QS
 6. K9TDW
 7. VK7HH
 8. N5CWF
 9. OE1FLS
 10. HC2AP
 11. KG4WXV
 12. KG7HVR
 13. KK4KVK
 14. KG7HVR
 15. N6JPA
 16. KI4YTV
 17. KJ7LYB
 18. VK7HH
 19. KB4ICU
 20. K0EG