home brew

 1. KK4DAS
 2. VU3WTJ
 3. KK4DAS
 4. N6UM
 5. KK4DAS
 6. KM5L
 7. 4Z1UG
 8. K6DBO
 9. K4BDA
 10. N1BCG
 11. NV1Q
 12. 4Z1UG
 13. KA0HCP
 14. NCMCCORD
 15. KA6WKE
 16. KB4HVO
 17. KB0VFT
 18. KA0HCP
 19. KI7HSB
 20. WQ2H