home brew

 1. K6DBO
 2. K4BDA
 3. N1BCG
 4. NV1Q
 5. 4Z1UG
 6. KA0HCP
 7. NCMCCORD
 8. KA6WKE
 9. KB4HVO
 10. KB0VFT
 11. KA0HCP
 12. KI7HSB
 13. WQ2H
 14. 4Z1UG
 15. KD2AVU
 16. W0RIO
 17. KK5JY
 18. K2ZBA
 19. KF5MSU
 20. 4Z1UG

ad: ARR