cw .

 1. RK3DSW
 2. K0LTZ
 3. W3DJS
 4. VE3BXG
 5. WB9VPG
 6. KE8LVV
 7. 4Z1UG
 8. K7JOE
 9. ND5C
 10. N2GBR
 11. 4Z1UG
 12. KG0EW
 13. KU3X
 14. WD8WV
 15. KC6AUP
 16. KO5V
 17. F4FPR
 18. K3MRI
 19. TG9AJR
 20. 4Z1UG