ad: M2Ant-1

base

 1. KP3DA
 2. KP3DA
 3. K4OIW
 4. W0GMM
 5. KD5SFF
 6. K7LRC
 7. KD9JCF
 8. W0MUD
 9. KE7RUX
 10. W0GMM
 11. K7AGE
 12. KK4CUL
 13. WA7ARZ
 14. N0TES
 15. K8JRG
 16. NE4Y
 17. K8JRG