antenna

 1. W9EAM
 2. KD2CMJ
 3. OK1TK
 4. KE8HAG
 5. NW7US
 6. KB0TTL
 7. KX4O
 8. CA3FJK
 9. KI4VVA
 10. N5XO
 11. K2ICC
 12. AI7DR
 13. WK7L
 14. KE7RUX
 15. K1ACX
 16. K5ATA
 17. K6AUR
 18. N4MU
 19. W7DGJ
 20. K2ICC