40m

 1. HI8SMX
 2. K6BFL
 3. KF4GGK
 4. KG7RWL
 5. KC2SAH
 6. KK5JY
 7. K5RHA
 8. N4RRT
 9. KM6ITB
 10. KM6ITB
 11. OH8STN
 12. KJ8T
 13. VE7DXW
 14. KE0CGB
 15. KK5JY
 16. VK4BZ
 17. W2SAP
 18. KI6TRA
 19. KK5JY
 20. KJ7DX