wspr

 1. W6NIK
 2. K4LCD
 3. NI4U
 4. VK6PK
 5. WQ2H
 6. MW1CFN
 7. MW1CFN
 8. W2NZ
 9. 2E0GXQ
 10. KD2KUB
 11. NB9E
 12. NJ1Q
 13. KE8CPD
 14. AA5CT
 15. AB7RU
 16. OH8STN
 17. W5KV
 18. KJ4YZI
 19. VK3YE
 20. MW1CFN