hotspot

 1. KE0LFX
 2. KN6EFK
 3. K8XG
 4. KC3LMP
 5. SQ9GOL
 6. KE5FAQ
 7. K5MPH
 8. KN4TYX
 9. N8XYM
 10. W1WRM
 11. N8XYM
 12. W1KGK
 13. W4ZZK
 14. KN4TYX
 15. KA7RLM
 16. KN4TYX
 17. KN4TYX
 18. KN4TYX
 19. KN4TYX
 20. K5BLS

ad: AlphaRF-1