ad: UR5CDX-1

yagi

 1. VE3TRU
 2. KF4GGK
 3. KVITAL
 4. W4LKR
 5. KE8FVU
 6. IZ5RZR
 7. KB4HVO
 8. W4WXL
 9. KF4GGK
 10. K5ATG
 11. KD2BRY
 12. K3RW
 13. WU0B
 14. KJ4YZI
 15. KJ4YZI
 16. AE1N
 17. KJ4YZI
 18. KJ4YZI
 19. K3RW
 20. KB9VBR