ad: cq2k-1

wanted

  1. NZ4J
  2. NK7Z
  3. KW5USA
  4. KF7GD
  5. K2WAS
  6. KJ6OJL
  7. SM3MZY
  8. N5JLC
  9. KK4HAQ