vibroplex

 1. N9OL
 2. VE7GPG
 3. NA1VT
 4. NA1VT
 5. K2NY
 6. N2DJE
 7. WZ9Q
 8. N2IU
 9. K6PO
 10. N2IU
 11. N2IU
 12. VK2IR
 13. AD0JA
 14. NA1VT
 15. NH7R
 16. NA1VT
 17. W9FI
 18. KE6ONV
 19. KO5V
 20. N2NUT

ad: KF7PMW-1