vhf

 1. K0LWC
 2. KC2IEB
 3. KC2BNW
 4. N5XO
 5. KD2TUD
 6. VK7HH
 7. KE7RUX
 8. KE7RUX
 9. WX5FTS
 10. K0HBL
 11. KE7RUX
 12. KE7RUX
 13. KE7RUX
 14. KE7RUX
 15. KE7RUX
 16. KE7RUX
 17. KG4OLW
 18. KB1THM
 19. KC3SWL
 20. KI6YQK