vfo

 1. SA5VOX
 2. VK3ZYZ
 3. W3KW
 4. KE4CDR
 5. KE4CDR
 6. KX4LD
 7. W0KEH
 8. KB3CXQ
 9. M0OXD
 10. KM4LVJ
 11. W0RIO
 12. KN4TOU
 13. F4IDL
 14. KC0QWE
 15. N3LV
 16. VE7GPG
 17. KE0CPH
 18. ON6KE
 19. KE0CPH
 20. ON6KE