uhf

 1. KC1MUU
 2. N5XO
 3. KD2TUD
 4. 2E0CIT
 5. KE7RUX
 6. KE7RUX
 7. KE7RUX
 8. WX5FTS
 9. KE7RUX
 10. KE7RUX
 11. KE7RUX
 12. KE7RUX
 13. KE7RUX
 14. KB1THM
 15. KI6YQK
 16. N5HZR
 17. VK7HH
 18. W0BTU
 19. KE7RUX
 20. 4Z1UG