uhf

 1. AF7JA
 2. KC2BNW
 3. WB7SDX
 4. KE7RUX
 5. F5RQQ
 6. N7RVN
 7. WB4ZKW
 8. KJ7HZW
 9. K4LCD
 10. KD7VEA
 11. KE7RUX
 12. KE7RUX
 13. KD8WAM
 14. K0LWC
 15. KC1MUU
 16. N5XO
 17. KD2TUD
 18. 2E0CIT
 19. KE7RUX
 20. KE7RUX