uhf

 1. N4MU
 2. KP3DA
 3. KE7RUX
 4. W6PST
 5. 4Z1UG
 6. N8XYM
 7. WW8PR
 8. K4NZ
 9. KB2MXV
 10. KB2MXV
 11. N2ONY
 12. K6AKK
 13. W1TEN
 14. W9ARO
 15. W3II
 16. W4SOU
 17. AE5A
 18. AE5A
 19. K3RW
 20. KE7IZL

ad: UR5CDX-1