signal

  1. KO4JJP
  2. KE7RUX
  3. KE7RUX
  4. 2E0AJX
  5. WU0B
  6. KE0MRJ