remote control

 1. KS1G
 2. KI7HSB
 3. KE7WHW
 4. W5KUB
 5. W5KUB
 6. KE7RUX
 7. KD6BZN
 8. KC8GPD
 9. SV2RMK
 10. KA9JSV
 11. KX6MRN