receiver

 1. WA2VJL
 2. WV0Q
 3. K8PD
 4. VA3OA
 5. KB4DX
 6. VK3BL
 7. KK5JY
 8. NA5B
 9. KE9OL
 10. KE0PCI
 11. K8ATG
 12. VA3OA
 13. UB3ARM
 14. KC1UA
 15. WA3TFS
 16. KE8DNV
 17. KA8UGB
 18. N3ZV
 19. AB4BJ
 20. AB4BJ