receiver

 1. SV1DKL
 2. K4DES
 3. KB9AZZ
 4. K1YN
 5. KB9AZZ
 6. W5CYF
 7. K4AXF
 8. WA2VJL
 9. WV0Q
 10. K8PD
 11. VA3OA
 12. KB4DX
 13. VK3BL
 14. KK5JY
 15. NA5B
 16. KE9OL
 17. KE0PCI
 18. K8ATG
 19. VA3OA
 20. UB3ARM