receive

 1. M7NBY
 2. KE8ABO
 3. KE7RUX
 4. KE7RUX
 5. KI7HSB
 6. N4ZDT
 7. K8MFK
 8. KE7RUX
 9. W1VSN
 10. KE7RUX
 11. KE7RUX
 12. G1OJS
 13. 2E0AJX
 14. KJ7DX

ad: SuperQSO-1