radio shack

 1. N5JMC
 2. KJ4YZI
 3. KK4ICE
 4. VA7PLF
 5. KE4TZN
 6. WB7QMR
 7. KE4TZN
 8. W5ADC
 9. WA5SAT
 10. N8UP
 11. KC2EQU
 12. WV8MAT

ad: cq2k-1