packet

 1. N9WIB
 2. KD2AFE
 3. PE1LUP
 4. N4VDI
 5. KD0KZE
 6. KK9W
 7. KG4OLW
 8. K3RW
 9. K3RW
 10. N6JPA
 11. VA7WPN
 12. KI6YQK
 13. SV2AGW
 14. N6JPA
 15. K0LTZ
 16. K0TCM
 17. KK5JY
 18. K3RW
 19. KE0CPH
 20. KE0CPH