p25

 1. W4TII
 2. KN4EHX
 3. N2QOJ
 4. AB5WX
 5. KN4EHX
 6. KE7RUX
 7. KN4EHX
 8. KK4NSF
 9. K7SJB
 10. KN4EHX
 11. KB0OXD
 12. KC2KYB
 13. K0LWC
 14. KB0OXD
 15. KC5HWB
 16. N4NJJ