new amateurs

 1. MCNALLY04
 2. K8UA
 3. K8UA
 4. K0LWC
 5. KI7HSB
 6. KE0RSR
 7. KN4LXB
 8. NW7US
 9. AMIK
 10. KJ4OVL
 11. N8XJ
 12. NW7US
 13. NW7US
 14. KD2MIC
 15. KC1DMJ
 16. VK6FLAB