kenwood

 1. YU4SRB
 2. W1GWL
 3. W3SAV
 4. KE0SBX
 5. K8EA
 6. KJ7SPV
 7. KC2BNW
 8. KC2BNW
 9. K5RWD
 10. OE1FLS
 11. N4NZ
 12. W7HU
 13. DL5PIR
 14. KG5LFP
 15. N4CVX
 16. OK8EI
 17. KK6JGJ
 18. K8KM
 19. N9CQB
 20. OK8EI