hf (high freq)

 1. M7BTZ
 2. K1THE
 3. AC1LL
 4. AC1LL
 5. N6UM
 6. N4VDI
 7. N6UM
 8. K6FAK
 9. KF0AGJ
 10. WJ6F
 11. KE7RUX
 12. HB9HIH
 13. KE8OBN
 14. W0PV
 15. K6FAK