heathkit

 1. K7ZOO
 2. K8JRG
 3. WX2R
 4. KB5REN
 5. K5FRH
 6. K5FRH
 7. WB2EVC
 8. K7WXW
 9. KO5V
 10. WA7ARZ
 11. N2ZD
 12. W4FWP
 13. KC0LKV
 14. KA5SDC
 15. K7OPA
 16. KE8CPD
 17. KE9OL
 18. KK4NBG
 19. KA5SDC
 20. KO5V

ad: MultusSDR-1