handheld

 1. K8EA
 2. KE7RUX
 3. KE7RUX
 4. KE7RUX
 5. KN4THX
 6. KE2BP
 7. KE7RUX
 8. KE7RUX
 9. M0LXQ
 10. K3RW
 11. KD5PCK
 12. K9BPS
 13. K3RW
 14. KE7RUX
 15. KE7RUX
 16. KE7RUX
 17. KE7RUX
 18. KLAUS57