ad: Morse-1

frequency

 1. HB9VAA
 2. W0DAS
 3. M0OXD
 4. KE7RUX
 5. KE7RUX
 6. SP5CKI
 7. KI6MSP
 8. MRKONG
 9. KE0CPH
 10. KB2FMH
 11. KK4NSF

ad: vanity