filter

 1. K3RW
 2. K1YN
 3. KG7NN
 4. K1YN
 5. PY2RAF
 6. K8XG
 7. KE8EAS
 8. KD2KUB
 9. W8HDU
 10. NW7M
 11. W2ADX
 12. KA8UGB
 13. DL1DV
 14. N3ZP
 15. N3ZP
 16. KK4ICE
 17. N3ZP
 18. KE0LFX
 19. N6TCO
 20. K0PIR