elecraft

 1. W4SOU
 2. W9KG
 3. W9KG
 4. W9KG
 5. KC2ROF
 6. KS4YX
 7. W5CYF
 8. W0FK
 9. WB1DX
 10. K0PC
 11. N1SER
 12. KD2KUB
 13. N5CQ
 14. KE3C
 15. KM4FXK
 16. N8AU
 17. N8AU
 18. W9KG
 19. K3GYK
 20. KE3C