ad: wmr-1

elecraft

 1. N8AU
 2. N8AU
 3. W9KG
 4. K3GYK
 5. KE3C
 6. KI6QBR
 7. K3GYK
 8. KO5V
 9. KC5HWB
 10. KK2L
 11. W2RUN
 12. KF6ZYJ
 13. W2DAB
 14. W0JM
 15. KC4LRR
 16. HA7TDR
 17. KS1U
 18. AC2VB
 19. N2ZDB
 20. KS4L