dmr

 1. GMASON
 2. N2QOJ
 3. G0FGX
 4. W8NSI
 5. KE7TBB
 6. VE7SZT
 7. N9VB
 8. KC5HWB
 9. W1JAY
 10. DO2FRH
 11. K6ELV
 12. KC2LVC
 13. KE7RUX
 14. K5CKS
 15. 2E0GFV
 16. KD8WSB
 17. KC1MUU
 18. KC1MUU
 19. K3KIC
 20. KC5HWB