d-star

 1. SV2EVS
 2. KD2KUB
 3. 9A5BWT
 4. 4Z1UG
 5. K2DIT
 6. W5JDX
 7. K9GPV
 8. NO7E
 9. KK5JY
 10. WJ6F
 11. ZL1CTS
 12. VA2PV
 13. AB4EJ
 14. VE1DDD
 15. KJ4YZI
 16. KE8DAF
 17. WA4YIH
 18. 2E0LBX
 19. W4LKO
 20. K9DTM