audio

 1. M0KPP
 2. K1YN
 3. W0PV
 4. K8JRG
 5. KB4HVO
 6. WV0Q
 7. K7LRC
 8. K7LRC
 9. WU0Q
 10. N0JY
 11. KI5AIF
 12. KC2AIW
 13. KC2LSD
 14. KC3SWL
 15. KD2PII
 16. KE9OL
 17. KG5RJU
 18. KE7RUX
 19. W5JDX
 20. K4VOZ