2011 yili kasim ayi amatör telsİzcİlİk sinavi baŞvurulari baŞlamiŞtir..

Discussion in 'Amateur Radio License Test Schedules' started by TA2AIA, Oct 10, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Left-3
ad: abrind-2
ad: Subscribe
ad: L-MFJ
ad: Left-2
 1. TA2AIA

  TA2AIA Ham Member QRZ Page

  online kayıt http://kegm.gov.tr/amatortelsiz/

  Soru bankası Nisan ayında yayınlanan ile yanı,

  Sınava girecek olan arkadaşlara başarılar...

  2011 Yılının Amatör Telsizcilik Sınavının ikincisi 04 Aralık 2011 Pazar günü yapılacaktır.
  AMATÖR TELSİZCİLİK SORU BANKASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
  A- AMATÖR TELSİZCİLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI;
  Sınavın kesin, saati, Sınavın yapılacağı yer ve salon adresleri sınavın yapılacağı tarihten en az 10 gün önce KEGM Web sayfasından duyurulacaktır.
  B- Sınavın yapılacağı iller:
  Amatör Telsizcilik sınavına katılmak isteyen adaylar başvurularında (posta veya KEGM Web Sayfasından) sınava katılmak istedikleri ili 14 Ekim 2011 tarihine kadar istatistik amaçlı belirtecekler. Bu tarihte başvurular değerlendirilerek, 04 Aralık Pazar günü sınav yapılacak yerler belirlenerek, KEGM Web sayfasından duyurulacaktır.
  C- Sınav başvuru koşulları;
  Amatör Telsizcilik Sınavını Yapma ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 12 nci Maddesine göre;
  MADDE 12 (1) Amatör telsizcilik sınavı için başvuruda bulunacakların on iki yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip olması zorunludur.
  (2) Sınav başvuruları sınav tarihinden on iş günü öncesine kadar kabul edilir. Müracaatçılar A/B sınıfı veya C Sınıfı amatör telsizcilik belgesinden biri için sınav tercihi yaparlar.
  (3) Amatör Telsizcilik Sınav başvuruları KEGM Web sayfasından elektronik ortamda (On Line Başvuru İçin Tıklayınız. ) yapılabileceği gibi, adayların KEGM Web sayfasından temin edecekleri başvuru formlarını doldurarak şahsen veya posta (posta ile başvuru formu için tıklayınız. ) yoluyla da yapabilirler.
  (4) KEGM’e başvuru formunun teslim edildiği ya da ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir. Posta veya dernekler aracılığıyla yapılan müracaatlarda yaşanan gecikmeler kabul edilmez.
  (5) Müracaatçılar, sınava girecekleri yer olarak başvuru formunda belirtilen bölgelerden birini tercih ederler.
  (6) Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde sınava girme hakkı kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilir ve sınava girme hakkı kazanan adayların listesi KEGM web sayfasında ilan edilir. Kabul edilmeyen başvurular gerekçeleri ile müracaatçılara bildirilir.
  Amatör Telsizcilik Sınavını Yapma ve Belge Verilmesi Hizmeti Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesinin, 8 nci bendine göre Haberleşme, Elektrik, Elektronik ve Fizik dallarından birinden en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olan adaylar, teknik konulardan sınava tabi tutulmazlar.
  Yukarıda belirtilen bölümlerden birisini bitiren adaylar sınav başvuru formu ekinde bunu belgelemeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda olan müracaatlarda belge, Scanner’dan taratılarak Web sayfasından, posta ile müracaatlarda ise adrese gönderilecektir.
  KEGM Web sayfasından elektronik ortamda başvuru yapan adaylar vesikalık resimlerini Scanner’dan taratarak, Posta yolu ile sınav başvurusu yapan adaylar ise bir adet vesikalık resimlerini adrese göndereceklerdir.
  KEGM Web sayfasından elektronik ortamda başvuru yapan adaylar ön kayıt işleminiz tamamlanmıştır. İbaresinden sonra, sınav giriş ücretini TC kimlik numarası ile vakıflar bankası şubelerinden herhangi birine yatıracaklar. Ve bu işlemden sonra adaylara sınav başvurularının Kabul veya Red edildiğine dair e mail ve/veya SMS ile bilgi mesajı gönderilecektir. Posta ile müracaat edecek adaylar ise KEGM Web sayfasından temin edecekleri başvuru formunu doldurmaları, söz konusu formu postaya vermeden önce sınav giriş ücretini ödemek için, KEGM ile irtibat kurarak kayıt numarası almaları ve herhangi bir Vakıflar Bankası şubesine TC kimlik numarasını belirterek, sınava giriş ücretini ödemeleri, başvuru formu ile ödendi makbuzunu birlikte adrese göndermeleri gerekmektedir.
  Sınav giriş ücreti öğrenci ve engelliler için 20 TL
  Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları sınav ücretinden muaftır.
  Diğer adaylar için sınav giriş ücreti 40 TL dır.

  Not: Şehit eşi ve çocukları, Gazi, eşi ve çocukları ile engelli ve öğrenciler durumlarını belirten belgeleri Elektronik ortamda yapılan müracaatlarda Scanner’dan taratılarak Web sayfasından, posta ile yapılan müracaatlarda ise adrese göndereceklerdir.
  ADRES;
  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz İşletme Müdürlüğü DHMİ Atatürk Hava Limanı E Kapısı 34 630 Sefaköy/İSTANBUL
  İRTİBAT BİLGİLERİ;
  : 0212 580 98 98 (133) / 0212 334 45 00 (5133)
  FAX: 0212 579 76 25
  E-MAİL: amatortelsiz@kiyiemniyeti.gov.tr
   
 2. TA2AIA

  TA2AIA Ham Member QRZ Page

 3. WN6U

  WN6U Subscriber QRZ Page

  Easy for you to say...
   
 4. XU7ADQ

  XU7ADQ Ham Member QRZ Page

  Google Translate is my friend...

  AMATEUR RADIO EXAMINATION contact started in November 2011 ..

  Online registration http://kegm.gov.tr/amatortelsiz/

  Question bank released in April, with the addition,

  The friends who will take the exam success ...

  Amateur Radio Examination of 2011, the second will be Sunday December 4, 2011.
  CLICK HERE TO AMATEUR RADIO to the questions.
  A-AMATEUR RADIO EXAM APPLICATION REQUIREMENTS;
  Final exam, time, and place of the examination hall at least 10 days before the date of the exam DGCS addresses posted on the Web.
  B-exam is done provinces:
  Amateur Radio Exam candidates who wish to join the application (mail or DGCS Web Page) wanted to take the test for statistical purposes will specify the province until the date of October 14, 2011. Applications are evaluated on this date, 04 locations are determined to do exams on Sunday, December, DGCS be announced on a Web page.
  C-test application requirements;
  Making Amateur Radio Exam and Certification according to Article 12 of the Regulation;
  Article 12 (1) Amateur radio on two years of age who apply for the exam and must have a power of appeal.
  (2) Exam applications will be accepted up to ten working days from the date of examination. Applicants Class A / B or C Class Amateur Radio exam for each document to make the choice.
  (3) Amateur Radio Exam applications DGCS Web page in electronic form (On-Line Application Click here for.) May be done by the candidates in person or by filling out the application forms to be supplied by a Web page DGCS mail (click here for application form by mail.) Can make it through.
  (4) KEGM'e date of the application form was delivered or the date of application is considered to be reached. Delays in applications made through the mail or associations are not accepted.
  (5) Applicants, as the place of examinees prefer one of the areas specified in the application form.
  (6) evaluation of the applications as a result of entrance exam to the candidates the right to take the exam are given a certificate and the right to take the exam DGCS list of candidates who will be announced on the website. Applications are not accepted are notified with the reasons müracaatçılara.
  Amateur Radio Exam Conduct and Document Submission Service Regulations of the Article 16, 8 th in accordance with clause Communications, Electrical, Electronics and Physics from one of the branches of the candidates who have received higher education at the undergraduate level at least, are not subject to the examination of technical issues.
  Exam candidates who have completed the application form attached to one of the above-mentioned departments are required to document it. Müracaatlarda the document in electronic form, Scanner'dan taratılarak Web page, the address will be sent by mail müracaatlarda.
  DGCS Web page, passport-sized pictures of the candidates who apply electronically Scanner'dan taratarak, candidates applying for the exam by mail to the address send a passport-size pictures.
  DGCS applicants apply to pre-register in electronic form from a Web page you are finished. The word after the examination ID number with the entry fee will post to any of the foundations bank branches. And after this, the applicant has been accepted or rejected the applications for examination of the e-mail and / or SMS message with the information sent. Candidates to apply by mail the application form to be supplied by a Web page to fill out the DGCS, mail the form in question to pay the entry fee before the exam, DGCS in liaison with the registration number to obtain and ID card number in any branch of Foundations Bank said, the exam entry fee payments, with paid receipt with the application form should be sent to the address.
  Exam entry fee $ 20 for students and people with disabilities
  Spouses and children of martyrs and veterans, spouses and children are exempt from exam fees.
  Other candidates for the exam entry fee is $ 40.

  Note: The Martyr's wife and children, Gazi, his wife and children with disabilities and students with documents indicating the status of applications made in electronic form Scanner'dan taratılarak Web page, the address, send mail with the applications made.
  ADDRESS;
  Radio Operation Directorate General of Coastal Safety Directorate of State Airports Ataturk Airport E Gate 34 630 Sefakoy / ISTANBUL
  CONTACT INFORMATION;
  : 0212 580 98 98 (133) / 0212 334 45 00 (5133)
  FAX: 0212 579 76 25
  E-MAIL: amatortelsiz@kiyiemniyeti.gov.tr
   
 5. KE3FG

  KE3FG XML Subscriber QRZ Page

  "Soru bankası Nisan ayında yayınlanan ile yanı,

  Sınava girecek olan arkadaşlara başarılar..."
  Que?
   
 6. WN6U

  WN6U Subscriber QRZ Page

  Otra cervesa, por favor.
   
 7. G0GQK

  G0GQK Ham Member QRZ Page

  Just as long as its legal I agree with every word !
   
 8. K7KBN

  K7KBN Ham Member QRZ Page

  whoĄ! What's in that Turkish coffee? It IS coffee, right?
   
 9. N0WYO

  N0WYO XML Subscriber QRZ Page

  As this appears to be an announcement of testing, maybe the thread should be moved to announcements.
   
 10. KY5U

  KY5U Premium Subscriber QRZ Page

  KLKSd klkflkqef ;aldkfnlkaf alls kfnlkvxmbn, [klfakfkf] ;k;oemmd'vmlskmf[;sld!!!!!! And that goes double for pkluvpuiws!

  (Dang Foreigners!)
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

ad: Alphaant-1