wires-x

 1. N2QOJ
 2. M7WDX
 3. M7WDX
 4. M7WDX
 5. WI5O
 6. W0LVX
 7. W9JYD
 8. EU1AAU
 9. K9RNI
 10. K4RCL
 11. 5P1B
 12. K3CMS
 13. W4BJB
 14. W3ZDX
 15. HP1CWP
 16. WW4LDO
 17. N4RL
 18. VA2PV
 19. NH7R
 20. K7CFO