was award

 1. NJ2X
 2. KD2UHD
 3. KC2HRG
 4. IZ3NYS
 5. K0EKA
 6. KN4LGM
 7. TG9AJR
 8. KE8JNU
 9. KE7R
 10. AI4RA
 11. N6REK

ad: SDRKits-1