vintage

 1. K4AXF
 2. KT4TD
 3. KT4TD
 4. N3FH
 5. K9BPS
 6. N5AAR
 7. KE9OL
 8. K5YVY
 9. KE9OL
 10. W5ZYM
 11. KD2OJV
 12. WO9B
 13. K5FRH
 14. KE9OL
 15. K3RW
 16. KB9CP
 17. KE9OL
 18. K1TOD
 19. KE9OL
 20. K7LRC