vertical

 1. N4HLR
 2. KK5JY
 3. N4MU
 4. K3RW
 5. N4MU
 6. K4MSC
 7. KU3X
 8. K3RW
 9. K3RW
 10. KB2MXV
 11. K9BOJ
 12. W3CNW
 13. KA2HTV
 14. KO4MA
 15. WF4W
 16. K6EB
 17. KC8VWM
 18. NA6L
 19. KJ4WYK
 20. KS4R

ad: Hamts-1