ad: RadioQSL-1

vertical

 1. KE0DNZ
 2. KE0CPH
 3. KF5LJW
 4. K6TGW
 5. KJ4IVD
 6. K3RW
 7. KE7RUX
 8. KN4LGM
 9. W0RIO
 10. SQ7CL
 11. KK4HMQ
 12. KK4NSF
 13. W9KEY
 14. KK5JY
 15. K3RW
 16. KU3X
 17. K3RW
 18. K3RW
 19. WF4W
 20. K6EB